Webbplatsuppdatering pågår

Fodertabeller

I nättjänsten Fodertabeller och utfodringsrekommendationer (förkortning Fodertabeller) presenterar vi de officiella fodervärdena som används i Finland och deras beräkningsgrunder, samt utfodringsrekommendationer för idisslare, svin, fjäderfä, pälsdjur och hästar.

Syftet med Naturresursinstitutets fodervärdesarbete är att beskriva fodrens relativa produktionseffekt så korrekt som möjligt. En balanserad utfodring främjar husdjurens välmående, förbättrar husdjursproduktionens ekonomiska resultat, och ökar utnyttjandegraden av fodrens näring vilket minskar husdjursproduktionens näringsbelastning på miljön. Fodervärdena används för att planera utfodringen och t.ex. för prissättning av foder.

Fodertabellerna är en lista över allmänt använda foder och deras typiska näringssammansättning och fodervärden, dvs. en lista med s.k. referensfoder. Fodrens kemiska sammansättning varierar mellan olika skördeår och foderpartier, mer för grovfodren och mindre för kraftfodren. Därför är det skäl att låta analysera speciellt de egna grovfodren och använda analysvärdena hellre än tabellvärdena.

Fodervärdesarbetet är myndighetsarbete

Enligt av foderlagen (1263/2020) ska de energi- och proteinvärden som anges för foder och foderblandningar baseras på de beräkningsgrunder som Naturresursinstitutet publicerar, om det inte stadgas annat i Europeiska unionens lagstiftning. Beräkningsgrunderna omfattar fodervärdenas uträkningsformler med konstanter och smältbarhetskoefficienter, och för idisslare dessutom andelen vomnedbrytbart råprotein.

Naturresursinstitutet (Luke) ansvarar för upprätthållandet av Fodertabellerna och utfodringsrekommendationerna. Fodervärdesarbetet samordnas av forskningsprofessor Marketta Rinne, och i arbetet bistår Fodervärdearbetsgruppen som består av experter inom forskningen och jordbruksförvaltningen.