Sikojen rehuarvojen laskentaperusteet

1. Energia-arvo

Sikojen rehujen energia-arvo perustuu nettoenergiaan (NE) ja ilmoitetaan megajouleina kilogrammassa kuiva-ainetta (MJ/kg ka).   Yhtälöt ovat INRA-AFZ -rehuarvojärjestelmän mukaiset ja perustuvat ranskalaisen INRA:n tekemiin tutkimuksiin ja kirjallisuudesta kokoamiin tietoihin (Evapig 2014). NE-arvot on laskettu EvaPig®-ohjelman (versio 1.3.1.7.) yhtälöillä. NE-arvot ilmoitetaan erikseen kasvaville sioille (vieroituksesta 150 kg elopainoon saakka) ja aikuisille sioille (karjut sekä tiineet ja imettävät emakot). Suomenkielinen Evapig®-ohjelma on ladattavissa ilmaiseksi Internetissä, www.evapig.com. Pikaopas, Käyttäjän ohjekirja sekä Yhtälöt ja kertoimet ovat ladattavissa  Rehutaulukot -palvelusta.

NE-arvot on laskettu pääosin EvaPig® -ohjelman rehutaulukon viiterehuaineen pohjalta. Laskenta viiterehun pohjalta on suositeltavin menetelmä, koska silloin laskennassa käytetään rehuainekohtaisia yhtälöitä ja kertoimia. Ellei sopivaa viiterehua ole, NE-arvot on laskettu rehuaineen analysoidun kemiallisen koostumuksen pohjalta (Taulukko 1). Laskenta kemiallisen koostumuksen perusteella perustuu yleisiin yhtälöihin.

Rehuaineen NE-arvon laskennassa tarvitaan seuraavat tiedot kemiallisesta koostumuksesta. Ellei niitä ole saatavilla, käytetään viiterehun arvoja. Jos laskenta perustuu rehuaineen kemialliseen koostumukseen, koostumustiedot ovat pakollisia sokereita lukuun ottamatta.

 • Kuiva-aine
 • Tuhka
 • Valkuainen
 • Kuitu: raakakuitu (Weenden menetelmä), NDF-kuitu tai ADF-kuitu
 • Rasva
 • Tärkkelys
 • Sokerit: lisää laskelmien tarkkuutta
 • Bruttoenergia: jos kemialliseen koostumukseen perustuvassa laskennassa ei anneta rasvapitoisuutta.

NE-arvojen laskennassa käytetty rehuaineen koostumustietojen alkuperä on ilmoitettu Luken rehutaulukon sarakkeessa Kemiallinen koostumus. Lähteenä on joko

 • Luken rehutaulukko
 • Luken rehutaulukko täydennettynä Evapig -rehutaulukon arvoilla. Liite 1.
 • EvaPig Rehutaulukko 1.3.1.7.

Luken rehutaulukon sarakkeessa NE-arvojen laskentaperuste on ilmoitettu rehuaineelle käytettävä laskentamenetelmä Evapig® -ohjelmassa:

 • Viiterehu (esim. Viiterehu EvaPig 1.3.1.7. ohra)
 • Kemiallinen koostumus

Luken Rehutaulukon NE-arvojen laskennassa ei ole käytetty Evapig® -ohjelman Energiabonus-toimintoa energian sulavuuden muuttamiseksi.
NE-arvojen laskennassa käytetään seuraavia yksiköitä:

 • Kemiallinen koostumus: % kuiva-aineesta (ka)
 • Energia-arvot: MJ/kg ka
 • Suhteet ja sulavuudet: %

1.1. Viiterehuun perustuva NE-arvon laskenta

Viiterehuksi valitaan rehuaine, joka on kasvitieteelliseltä tai muulta alkuperältään ja kemialliselta koostumukseltaan mahdollisimman lähellä uutta rehuainetta. Laskenta yhdistää viiterehuaineen ravintoarvon ja kertoimilla viiterehun ja uuden rehun kemiallisen koostumuksen erotuksen. Laskentayhtälön yleinen muoto on seuraava:
YUusi = YRef + a x (XUusi – XRef) + b x (ZUusi – ZRef) + …
jossa Y on laskettu arvo, X, Z ym. ovat selittäviä tekijöitä (kemiallinen koostumus) ja a, b ym. rehuainekohtaisia tai yleisiä kertoimia. “Uusi” viittaa uuteen rehuaineeseen ja “Ref” ohjelman rehutaulukon viiterehuaineeseen. Yhtälöt ja laskennassa tarvittavat kertoimet ja energia-arvojen suhteet on esitetty Evapig®-ohjelman Yhtälöt ja kertoimet -käsikirjassa.
Viiterehuun perustuvassa NE-arvojen laskennassa on seuraavat vaiheet
(f = funktio, k = kasvaville sioille, a = aikuisille sioille):

 • Bruttoenergia, GE = f(valkuainen, rasva, tuhka)
 • Energian sulavuus kasvaville sioille, Esk = f(kuitu)
 • Sulava energia kasvaville sioille, DEk = GE x Esk
 • Sulava energia aikuisille sioille, DEa = f(DEk, Esk, tuhka)
 • Muuntokelpoisen ja sulavan energian suhde, ME/DE = f(valkuainen, DE)
 • Muuntokelpoinen energia, ME = DE x ME/DE
 • Nettoenergian ja muuntokelpoisen energian suhde, NE/ME = f(valkuainen, rasva, tärkkelys, ME)
 • Nettoenergia, NE = ME x NE/ME.

1.2.  Kemialliseen koostumukseen perustuva NE-arvon laskenta

Ellei Evapig® -ohjelmasta löydy sopivaa viiterehua, NE-arvot kasvaville ja aikuisille sioille lasketaan rehuaineen kemiallisen koostumuksen perusteella käyttäen ohjelman yleisiä yhtälöitä. Laskentatapa ei ole yhtä tarkka kuin viiterehuun perustuva, koska se ei huomioi rehuainekohtaisia tekijöitä. Laskennassa tarvittavat yleiset yhtälöt ja kertoimet on esitetty Evapig®-ohjelman Yhtälöt ja kertoimet -käsikirjassa. Luken rehutaulukossa kolmen rehuaineen NE-arvon laskenta perustuu kemialliseen koostumukseen (Taulukko 1).

Taulukko 1. Rehuaineet, joiden NE-arvon laskenta perustuu kemialliseen koostumukseen.

Numero Rehuaine
3051 Ohrarankki ST1
3052 Leipomorankkirehu ST1
3085 Vehnäsiirappi

Kemialliseen koostumukseen perustuvassa NE-arvojen laskennassa on seuraavat vaiheet:

 • GE = f(valkuainen, rasva, tuhka, kuitu, sokerit, tärkkelys); Analysoitua GE-arvoa voidaan käyttää kemiallisen koostumuksen perusteella lasketun GE-arvon asemesta.
 • Rehuaineen Esk = f(kuitu); tuhkapitoisuuden sisältäviä yhtälöitä ei tulisi käyttää
 • DEk = GE x Esk
 • DEa=f(DEk, Esk, tuhka, valkuainen)
 • Energian hävikki virtsaan = f(valkuainen)
 • Energian hävikki metaanina = f(tuhka, valkuainen, rasva, tärkkelys, sokerit)
 • ME = f(DE, virtsan energia, metaanin energia)
 • NE = f(DE, valkuainen, rasva, tärkkelys, kuitu).

 

2. Valkuaisarvo

Sikojen rehujen ja rehuseosten valkuaisarvoista on rehutaulukossa seuraavat tiedot:
Ohutsuolisulava lysiini                                          g/kg ka
Ohutsuolisulava metioniini + kystiini                 g/kg ka
Ohutsuolisulava treoniini                                     g/kg ka
Ohutsuolisulava tryptofaani                               g/kg ka
Ohutsuolisulava valiini                                         g/kg ka
Sulava raakavalkuainen kasvaville sioille         g/kg ka
Sulava raakavalkuainen aikuisille sioille           g/kg ka

Sulavat aminohapot lasketaan Evapig®-ohjelman rehutaulukon viiterehujen aminohappojen standardoitujen ohutsuolisulavuuskertoimien jaLuken rehutaulukossa ilmoitetun raakavalkuaisen aminohappokoostumuksen perusteella. Taulukossa 2 ilmoitetuille rehuaineille lasketaan aminohappojen standardoidut ohutsuolisulavuuskertoimet typen ja kuiva-aineen in vitro -sulavuudesta (Boisen & Fernandez 1995) yhtälöillä (Boisen 2007).

Sulava raakavalkuainen lasketaan kasvaville ja aikuisille sioille rehuaineen Evapig®-ohjelman yhtälöillä lasketun raakavalkuaisen kokonaissulavuuskertoimen ja Luken Rehutaulukossa ilmoitetun raakavalkuaisen pitoisuuden perusteella. Poikkeuksena on rehuaine 3050 Tähkä OVR, jonka sulava raakavalkuainen on laskettu siihen käytettyjen rehuaineiden raakavalkuaisen sulavuuden keskiarvona.

Taulukko 2. Rehuaineet, joiden aminohappojen standardoitu ohutsuolisulavuus lasketaan Boisen (2007) yhtälöillä.

Numero Rehuaine Aminohappojen standardoidut ohutsuolisulavuudet, %
Lysiini Treoniini Metioniini Kystiini Tryptofaani Valiini
3037 Ohrakuitu, märkä 76,3 69,2 78,4 76,9 71,2 76,6
3041 Rankki, tuore 90,8 90,0 90,8 90,9 90,2 90,8
3042 Ohrarankin liukoinen osa 92,2 91,9 92,2 92,3 91,8 92,2
3043 Ohrarankin kiinteä osa 89,4 88,3 89,7 89,5 88,9 89,6
3047 Ohrakuitu, kuivattu 32,2 22,2 44,9 38,8 25,8
3049 Ohravalkuaisrehu 92,0 91,8 92,1 92,1 91,9 92,1
3051 Ohrarankki ST1 84,7 82,5 86,6 85,4 85,9
3052 Leipomorankkirehu ST1 89,1 88,4 90,7 90,3 90,1

3. Sulava fosfori

Luken rehutaulukossa on esitetty Evapig®-ohjelman mukainen fosforin kokonaissulavuus (%). Taulukossa 3 ilmoitetuille rehuaineille on ilmoitettu kotimaisissa tutkimuksissa sioilla määritetyt fosforin sulavuuskertoimet. Rehuaineelle 3051 Ohrarankki ST1 käytetään rehuaineen 3041, Rankki tuore, fosforin sulavuutta.

Taulukko 3. Rehuaineet, joiden fosforin kokonaissulavuus perustuu kotimaisiin tutkimuksiin.

Numero Rehuaine
3037 Ohrakuitu, märkä
3041 Rankki, tuore
3042 Ohrarankin liukoinen osa
3043 Ohrarankin kiinteä osa
3047 Ohrakuitu, kuivattu
3049 Ohravalkuaisrehu

EvaPig® Yhtälöt ja kertoimet
Fytaasin vaikutus fosforin sulavuuteen uudessa rehuarvojärjestelmässä (pdf)