Näin lasket märehtijöiden rehuarvot

Eri eläinlajeille on määritelty rehuarvojen viralliset laskentaperusteet. Märehtijöille lasketaan ME-, OIV- ja PVT-arvot.  Rehuarvojen laskemisessa tarvittavat koostumustiedot saadaan rehuanalyysin tuloksista tai rehutaulukosta ja sulavuuskertoimet rehutaulukoista.

1. Energia-arvojen laskeminen

Märehtijöiden ja hevosten rehujen energia-arvo ja vastaavasti ruokintasuositukset perustuvat muuntokelpoiseen energiaan (ME), joka ilmaistaan megajouleina (MJ) rehun kuiva-aineessa (ka).
Muuntokelpoinen energia lasketaan englantilaisella menetelmällä (MAFF 1975, 1981, 1984).

Lisätietoja eri energiajärjestelmien vertailusta julkaisussa: Kaustell, K., Tuori, M. & Huhtanen, P. 1997. Comparison of the energy evaluation systems of feeds for dairy cows. Livestock production science 51, 3: 255-266.

Väkirehut

Väkirehujen muuntokelpoisen energian pitoisuus lasketaan rehun sisältämistä sulavista ravintoaineista seuraavalla yhtälöllä:

ME (MJ/kg ka) = (15,2 × srv + 34,2 × srr + 12,8 × srk + 15,9 × stua)/1000,

jossa: srv = sulava raakavalkuainen, g/kg ka
srr = sulava raakarasva, g/kg ka
srk = sulava raakakuitu, g/kg ka
stua = sulavat typettömät uuteaineet, g/kg ka.
(Schiemann ym. 1972, MAFF 1975, 1984)

Karkearehut

Karkearehujen ME-arvo lasketaan rehun sisältämän sulavan orgaanisen aineen perusteella, joka ilmoitetaan D-arvona. D-arvo tarkoittaa sulavan orgaanisen aineen pitoisuutta rehun kuiva-aineessa eli esim. 690 g/kg ka.

Säilörehu, ruoho: ME (MJ) = 0,016 × D-arvo
Heinä: ME (MJ) = 0,0169 × D-arvo – 1,05
Olki: ME (MJ) = 0,0140 × D-arvo (MAFF 1975, 1981)
Kokoviljasäilörehu: ME (MJ) = 0,0155 × D-arvo

2. Valkuaisarvojen eli OIV:n ja PVT:n laskeminen

Märehtijöiden rehujen valkuaisarvo ilmaistaan kahdella tunnusluvulla, jotka ovat OIV (ohutsuolesta imeytyvä valkuainen) ja PVT (pötsin valkuaistase). OIV mittaa ohutsuolesta imeytyvää valkuaista (aminohappoja), joka on peräisin rehuvalkuaisen pötsissä hajoamattomasta osasta (ohitusvalkuaisesta) ja mikrobivalkuaisesta, joka on tuotettu pötsissä rehusta saadulla energialla. Mikrobivalkuaisen määrä on suhteessa sulavaan orgaaniseen aineeseen vähennettynä pötsissä hajoamattomalla valkuaisella. Rehuille määritettävä PVT-arvo (pötsin valkuaistase) kuvaa rehun hajoavan valkuaisen riittävyyttä pötsin mikrobien typentarpeeseen.

Jos rehuvalkuaisen hajoavuutta muutetaan prosessoinnilla, muutettua arvoa käytetään, jos prosessoinnin vaikutus tuotokseen on osoitettu tuotantokokeella.

Valkuaisarvojen laskennan perusteet on julkaistu artikkelissa Tuori, M., Kaustell, K.V. & Huhtanen, P. 1998. Comparison of the protein evaluation systems of feeds for dairy cows. Livestock Production Science 55: 33-46.

Seuraavassa on esitetty järjestelmän valkuaisarvojen laskentatavat ja käytetyt lyhenteet
OIV = OIVmv + OIVov
PVT = hv – mv
OIVmv = ahmv × smv × mv
OIVov = sov × ov
mv = 152 × (D-arvo – ov)/1000
hv = hvo × rv,
ov = rv – hv = (1 – hvo) × rv,
missä:
OIV = ohutsuolesta imeytyvät aminohapot (g/kg rehun ka)
PVT = pötsin valkuaistase (g/kg rehun ka)
mv = mikrobivalkuaisen tuotanto (g/kg rehun ka)
hv = hajoava valkuainen (g/kg rehun ka)
ov = ohitusvalkuainen (g/kg rehun ka)
OIVmv = ohutsuolesta imeytyvä mikrobivalkuainen
OIVov = ohutsuolesta imeytyvä ohitusvalkuainen
D-arvo = rehun sulava orgaaninen aine (g/kg rehun ka)
hvo = hajoavan valkuaisen osuus
rv = rehun raakavalkuainen (g/kg rehun ka)
ahmv = aminohappojen osuus mikrobivalkuaisesta (vakion arvo 0,75)
smv = mikrobivalkuaisen sulavuus (vakion arvo 0,85)
sov = ohitusvalkuaisen sulavuus (vakion arvo 0,82)

Meijeriteollisuuden sivutuotteille on laskettu OIV-arvot erikseen vasikoille, jotka eivät vielä märehdi. Aminotypen osuus näiden tuotteiden raakavalkuaisesta on arvioitu 90 %:ksi. Valkuaisen sulavuus on kuivatuilla tuotteilla 0.95 ja nestemäisillä 1.0.