Peltomaiden eroosioherkkyyskartta

Eroosioherkkyyskartta

Peltomaiden eroosioherkkyyskartta kuvaa peltojen pintamaan keskimääräistä vesieroosiota (kg/ha vuodessa) 10 m × 10 m ruudun tarkkuudella. Vesieroosio vie pellolta maa-ainesta ja siihen sitoutuneita ravinteita, mistä seuraa vesistöjen rehevöitymistä, liettymistä ja samentumista. Se aiheuttaa myös viljelymaan köyhtymistä, maan pintakerroksen kulumista ja satotappioita.

Eroosioherkkyyskartta perustuu laajasti käytettyyn RUSLE (Revised Universal Soil Loss Equation) -malliin, joka huomioi sadannan (R), maaperän (K), rinteen pituuden (L), rinteen jyrkkyyden (S), viljelytoimenpiteiden (C) ja eroosiontorjuntatoimenpiteiden (P) vaikutuksen eroosioon. RUSLE mallia on kalibroitu ja testattu Suomessa tehtyjä eroosiomittauksia vasten peltolohko- ja valuma-aluetasolla, ja malli on osoittautunut soveltuvaksi eroosion arviointiin myös pohjoisissa boreaalisissa olosuhteissa.

Tässä palvelussa olevassa eroosioriskikartassa kaikille pelloille on oletettu sama viljelytoimenpide (kevätvilja ja syyskyntö), ja salaojien tai eroosiontorjunnan vaikutusta eroosion ei ole huomioitu. Alkuperäinen eroosioaineisto tuotettiin 2 m × 2 m ruudun tarkkuudella kaikille maa-aluille ja peltomaiden eroosioriskikartta on johdettu tästä aineistosta.

RUSLE-mallinnus arvioi vuoden 2019 viljelytoimenpidetietiedoilla Suomen peltomaiden keskimääräiseksi eroosioksi 430 kg/ha vuodessa. Kuntakohtaisesti eroosio vaihteli välillä 100–1290 kg/ha vuodessa ja paikallisesti eroosio voi olla huomattavasti suurempaa. RUSLE-mallin kalibroinnin ja mittausaineistojen perusteella eroosiota voidaan vähentää tehokkaimmin ympärivuotisilla nurmilla ja talviaikaisella sänkipeitteellä (-50 – -70 %) sekä myös syysviljoilla ja kevennetyllä syysmuokkauksella (-20 – -30 %). Kasvipeitteisillä suojavyöhykkeillä on tärkeä rooli vesistöihin rajautuvilla kaltevilla ja korkean eroosioriskin peltolohkoilla.

Kuntakohtaiset tilastot arvioidusta eroosiosta vuositasolla

Kuntakohtaiset arviot eroosiosta vuoden 2019 viljelytoimenpiteillä löytyvät Luonnonvarakeskuksen tilastopalvelusta: https://stat.luke.fi/indikaattori/peltojen-vesieroosio

Aineistojen lataus

Paikkatietomuotiset aineistot ovat avoimesti ladattavissa Paituli-palvelusta: https://paituli.csc.fi/

Vesistöt

Vesistöt on kuvattu karttapalvelussa Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämän Ranta10-aineiston mukaisesti. Aineiston vesistöt koostuvat yli 200 neliömetrin altaista, päävirtausreiteistä ja muista virtavesistä.

Lisää tietoa aineistosta
https://ckan.ymparisto.fi/dataset/ranta10-rantaviiva-1-10-000

Pintavesien ekologinen tila

Aineisto kuvaa Suomen pintavesien ekologisista tilaa ja se on Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) ylläpitämä. Aineistossa on mukana 6875 järvi-, joki- ja rannikkovesimuodostumaa ja näiden ekologinen tila on luokiteltu viiteen luokkaan

Pintavesien ekologinen tila - karttaselite

Lisää tietoa aineistosta
https://www.ymparisto.fi/pintavesientila